Barzoj - ruský chrt


MVP Praha 7.11.09

/album/mvp-praha-7-11-09/altaj-novafanfara-jpg/
/album/mvp-praha-7-11-09/altaj-novafanfara-2-jpg/
/album/mvp-praha-7-11-09/altaj-novafanfara-3-jpg/
/album/mvp-praha-7-11-09/altaj-novafanfara-4-jpg/
/album/mvp-praha-7-11-09/altaj-novafanfara-6-jpg/
/album/mvp-praha-7-11-09/altaj-jantar-jpg/
/album/mvp-praha-7-11-09/altaj-yaakov-jantar-2-jpg/
/album/mvp-praha-7-11-09/altaj-yaakov-jantar-3-jpg/
/album/mvp-praha-7-11-09/altaj-yaakov-jantar-4-jpg/

—————